Poradňa

Čo potrebujete vedieť o súhlase správcu dane?

PUBLIKOVAL:
Filip Torma
Zaujíma vás, prečo je potrebný súhlas správcu dane pri založení spoločnosti? Kto takéto potvrdenie vydáva a ako o oň požiadať? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky vám dá nasledujúci článok.
 

Pri založení spoločnosti je navyhnutný súhlas správcu dane. V súlade s novelou č. 246/2012 Z.z. bolo do zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zavedené ustanovenie § 105b, ktoré znie: Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Prečo je potrebný súhlas správcu dane pri zmene spoločníka v spoločnosti?

Novelou č. 246/2012 Z.z. bolo do zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník doplnené  ustanovenie § 115 o ods. 5 až 9 v nasledovne:
Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu je spoločnosť povinná doložiť súhlasom správcu. Toto potvrdenie je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať.

Túto povinnosť má spoločnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.

Väčšinovým obchodným podielom sa rozumie obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Prečo je potrebný súhlas správcu dane pri rozdelení obchodného podielu v spoločnosti?

Novelou č. 246/2012 Z.z. bolo do zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník doplnené  ustanovenie § 117, ktoré ustanovuje povinnosť požiadať správcu dane o vydanie súhlasu pri rozdelení väčšinového obchodného podielu v spoločnosti.

Kto žiada o vydanie potvrdenia?

Pri založení spoločnosti žiadajú o vydanie súhlasu správcu dane všetci zakladatelia (spoločníci), bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o právnickú alebo fyzickú, tuzemskú alebo zahraničnú osobu.

Pri prevode obchodného podielu (zmena spoločníka) žiadajú o vydanie súhlasu správcu dane prevodca (predávajúci) a nadobúdateľ (kupujúci) obchodného podielu, alebo spoločnosť za prevodcu a nadobúdateľa.

Aká je prípustná výška daňového nedoplatku?

Na základe § 54 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vydá súhlas, aj ak výška daňového nedoplatku a nedoplatku na cle v úhrne nepresahuje 170 eur; to znamená, že výška nedoplatku na dani a cle nesmie byť vyššia ako 170 eur.

Kto vydáva potvrdenie?

Potvrdenie (súhlas) o nedoplatku vydá miestne príslušný Daňový úrad. Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je miestne príslušný Daňový úrad ten, v ktorom má zakladateľ/zakladatelia trvalý pobyt, v prípade zakladateľa právnickej osoby, adresa sídla spoločnosti. Pri prevode obchodného podielu je príslušný daňový úrad ten, v ktorom má prevodca (predávajúci) trvalý pobyt a nadobúdateľ (kupujúci) trvalý pobyt. V prípade, ak žiadosť podáva spoločnosť aj za prevodcu (predávajúceho) aj za nadobúdateľa (kupujúceho), žiadosť sa podáva na daňový úrad miestne príslušný podľa sídla spoločnosti. Zistenie miestnej príslušnosti, ako aj adresy daňových úradov, je možné nájsť na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky www.drsr.sk v sekcii Zistenie miestnej príslušnosti.

Ako dlho trvá vydanie potvrdenia?

Na základe § 54 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na žiadosť daňového subjektu vydá do piatich (5) pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri, ak daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle.

Aká je výška poplatku za vydanie potvrdenia?

Žiadna. Vydanie písomného súhlasu správcu dane so zápisom v obchodnom registri nepodlieha správnemu poplatku.

Ako sa podáva žiadosť?

Písomne na adresu miestne príslušného daňového úradu, ústne do zápisnice na miestne príslušnom daňovom úrade, elektronicky zaručeným elektronickým podpisom, elektronicky a následným doplnením v listinnej podobe v lehote piatich dní.

Ako vyzerá žiadosť?

Forma žiadosti nie zákonom stanovená, avšak zo žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, v akej veci a čo sa navrhuje, taktiež musí byť jasné aký súhlas sa požaduje:

  • § 105b – založenie spoločnosti,
  • § 115 – prevod obchodného podielu,
  • § 117 - rozdelenie väčšinového obchodného podielu v spoločnosti.

Vzor žiadosti

  • Udelenie súhlasu správcu dane pri založení spoločnosti podľa § 105b
  • Udelenie súhlasu správcu dane pri prevode obchodného podielu podľa § 115
  • prevodca (predávajúci)
  • nadobúdateľ (kupujúci)
  • spoločnosť za prevodcu a nadobúdateľa
  • Udelenie súhlasu správcu dane pri rozdelení väčšinového obchodného podielu v spoločnosti podľa § 117

Kontaktujte nás

Máte nezodpovedané otázky? V prípade, že potrebujete detailnejšie informácie týkajúce sa správcovstva dane, dohodnite si osobnú konzultáciu s našimi právnikmi na emailovej adrese office@beslite.eu alebo na telefónnom čísle 0918 404 404.

Filip Torma
Vyžiadajte si nezáväznú a bezplatnú cenovú kalkuláciu.