Poradňa

POVINNOSŤ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD A POVINNOSŤ JEHO ZÁPISU DO OBCHODNÉHO REGISTRA

PUBLIKOVAL:
Filip Torma
Dňa 15. marca 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu zákonom č. 52/2018 Z.z. Predmetná novela uložila okrem iného povinnosť identifikovať svojho konečného užívateľa výhod každej právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelovému združeniu majetku (ďalej v článku ako „dotknutá osoba“). Dňom 01. novembra 2018 nadobudne účinnosť časť zákona č. 52/2018 Z.z. upravujúca povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR, registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neverejnej časti registra nadácií a registra právnických osôb.
 
V tomto článku prehľadným spôsobom zodpovieme často kladené otázky našimi klientmi.
 
Kto je konečným užívateľom výhod?
 
V zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu je konečným užívateľom výhod fyzická osoba ktorá:
 
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
 
Čo zákon rozumie pod pojmom „identifikácia konečného užívateľa výhod“?
 
Za identifikáciou sa považuje zistenie údajov konečného užívateľa výhod v rozsahu:
 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 3. adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 4. štátna príslušnosť,
 5. druh a číslo dokladu totožnosti.
 
Aké identifikačné údaje je dotknutá osoba povinná viesť o svojom konečnom užívateľovi výhod? 
 
Okrem údajov spomínaných v predchádzajúcej otázke, ktoré identifikujú konečného užívateľa výhod, dotknutá osoba vedie údaje, ktoré zakladajú postavenie fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod, a zároveň údaje, ktorými sa dané postavenie preukazuje, ak osoba nie je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora a predmetné údaje sú tak súčasťou verifikačného dokumentu.
 
V akej forme vedie dotknutá osoba údaje týkajúce sa konečného užívateľa výhod?
 
Identifikačné údaje sa vedú v listinnej alebo elektronickej podobe. V prípade, ak nastane zmena niektorého z údajov ako aj v prípade, ak dôjde k vzniku alebo zániku postavenia konečného užívateľa výhod, vzniká dotknutej osobe povinnosť údaje aktualizovať.
 
Povinnosť uchovávať údaje o konečnom užívateľovi výhod trvá po dobu, počas ktorej bude mať fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a až do uplynutia piatich rokov odo dňa zániku tohto postavenia.
 
Komu a kedy vzniká povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR?
 
Povinnosť vzniká každej právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií.
 
Právnická osoba zapísaná do Obchodného registra  SR do 31. októbra 2018, je povinná podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do konca roka 2019.
 
Právnická osoba, ktorá vznikne po 31. októbri 2018, bude mať povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod pri svojom vzniku.
 
Pre úplnosť uvádzame, že obdobne táto povinnosť platí pri nadáciách, neziskových organizáciách a právnických osobách, ak podmienkou ich vzniku je zápis identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod a údajov, ktoré zakladajú dané postavenie.
 
Aké údaje sa zapisujú do Obchodného registra SR a komu budú sprístupnené?
 
Do Obchodného registra SR sa zapisujú údaje:
 1. údaje o konečnom užívateľovi výhod právnickej osoby, v rozsahu, a v akom vzniká povinnosť identifikovať fyzickú osobu v postavení konečného užívateľa výhod (t.j. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti), a zároveň
 2. údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. 
 
Údaje o končených užívateľoch výhod zapísané v Obchodnom registri, nebudú verejne prístupné a tieto sa budú poskytovať len zákonom stanoveným osobám, ako napr. službe finančnej polície Policajného zboru, Ministerstvu financií, Národnej banke Slovenka, Národnému bezpečnostnému úradu, súdu, správcovi dane a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, orgánom činným v trestnom konaní a povinnej osobe podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.
 
Ako zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra?
 
Návrh na zápis údajov o konečných užívateľoch východ do Obchodného registra sa bude podávať na tlačive ustanovenom osobitným predpisom, pričom tento návrh bude bezplatný.
 
Máte záujem o zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR, registra neziskových organizácií, registra nadácií alebo registra právnických osôb? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy office@beslite.eu alebo kontaktného formulára, ktorý nájdete na našej webovej stránke.    Filip Torma
Vyžiadajte si nezáväznú a bezplatnú cenovú kalkuláciu.