Poradňa

Zo živnostníka spoločníkom obchodnej spoločnosti

PUBLIKOVAL:
Filip Torma
Pri podnikaní živnostníka nastáva v určitom okamihu vždy pnutie, ktoré osobu smeruje k založeniu si obchodnej spoločnosti (zväčša s.r.o.), vzhľadom na snahu riadiť zodpovednostné vzťahy, ekonomiku podnikania vrátane daňového plánovania.
 
V príprave na „prechod“ na podnikanie vo forme vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti (s.r.o.) (a zväčša spojeného výkonu konateľskej funkcie) je potrebné uvedomiť si skutočnosť, že založením a následným vznikom spoločnosti s ručením obmedzeným vzniká nová osoba, a teda aj napriek tomu, že v skutočnosti sa takmer nič nezmení, je potrebné realizovať viaceré administratívne kroky smerujúce k správnemu ukončeniu podnikania vo forme živnosti a začatiu podnikania a činnosti ako spoločník/konateľ s.r.o.
 
Príprava inkorporácie postupuje podľa plánu, ktorý by si mal každý zakladateľ spoločnosti vopred zostaviť a prehodnotiť.
 
Obchodné meno novej spoločnosti - obchodné meno nesmie byt zameniteľné s obchodným menom inej spoločnosti  a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o spoločnosti alebo o predmete podnikania, ktorý bude spoločnosť vykonávať.
Kto bude spoločníkom/spoločníkmi obchodnej spoločnosti a ako nastaviť ich práva – V prípade jednoosobovej spoločnosti jednoduchá vec, avšak dvaja a viac spoločníkov sú pre spoločnosť pre prípad ich vzájomného nedorozumenia ohrozujúcimi. Je rozumné upraviť vzťahy spoločníkov tak, aby fungovanie spoločnosti nebolo ohrozené ani v prípade ich nezhody v rozhodujúcich otázkach ovládania spoločnosti.
Sídlo spoločnostije potrebné mať právny titul k používaniu adresy ako sídla spoločnosti, možností je viacero, vždy však na počiatku je súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
Predmet činnosti spoločnosti– je rozumné vychádzať z činnosti vykonávanej na živnosť pred rozhodnutím „prejsť“ do podnikania prostredníctvom spoločnosti, je rovnako rozumné do zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy uviesť viaceré činnosti a prípadne si zapísať len niektoré. Vzhľadom na skutočnosť, že zápis živností robený elektronicky je bezodplatný (pri voľných živnostiach), skutočným obmedzením je fantázia podnikateľa a zoznam odporúčaných voľných živností podľa:
 

záväzný zoznam pre viazané a remeselné živnosti:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20190601.html#prilohy
,

kde je však nutné vedieť splniť podmienky výkonu živnosti (podmienky spĺňa konateľ, prípadne zodpovedný zástupca.
 
V akej výške bude základné imanie spoločnosti - v zmysle obchodného zákonníka je minimálna hodnota základného imania spoločnosti najmenej vo výške 5.000,- EUR. Základné imanie je tvorene súčtom všetkých vkladov spoločníkov a sú to prostriedky (kapitál), ktoré majú byť použité na rozbeh podnikania. Skutočné zloženie prostriedkov sa neskúma, vyhlásením ho však potvrdzuje správca vkladu.
Hodnota vkladu každého spoločníka musí byť najmenej vo výške 750,- EUR. Vklad spoločníka do spoločnosti môže byť peňažný alebo nepeňažný, nie však vo forme práce.
Určenie konateľa spoločnosti je dôležitým rozhodnutím, keďže konateľ musí spĺňať aspoň minimálne predpoklady v zmysle živnostenského zákona a obchodného zákonníka.
 
Na vyššie uvedené základné okruhy nadväzuje následne viacero ďalších, pri ktorých je vhodné vyhľadať právnu pomoc, investícia do právnej rady na začiatku podnikania vo forme obchodnej spoločnosti šetrí následné vyššie náklady na právne služby v priebehu existencie spoločnosti.
Filip Torma
Vyžiadajte si nezáväznú a bezplatnú cenovú kalkuláciu.